សមាគមធានារ៉ាប់រងកម្ពុជា

INSURANCE ASSOCIATION OF CAMBODIA

Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo
Company Logo

Latest News


Our Members

  • Insurance Type LogoGeneral Insurance
  • Insurance Type LogoLife Insurance
  • Insurance Type LogoMicro Insurance
  • Insurance Type LogoReinsurance

Market Summary

Gross Claim Paid (2018-2022)

Gross premium (1Q21-1Q23)

Gross Claim Paid (1Q21-1Q23)

Gross Premium (2018-2022)

Gross Claim Paid (2018-2022)

Gross premium (1Q21-1Q23)